پیشرفته ترین دستگاه های آزمایشگاهی
خدمات ، سرویس و بازسازی تجهیزات آزمایشگاهی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

UFC دستگاه Advia 2120 شما به نگهداری ویژه نیاز دارد

با استفاده از محلول Advia perox cleaning از گرفتگی قطعه ارزشمند UFC دستگاه خود در مسیرهای کانال پروکسیداز جلوگیری کنید
دانلود راهنما